آسفالت

جستجوی تجهیزات

ست آزمایش تعیین درصد فضای خالی آسفالت (رایس)

Additional Info

  • مدل: B067 N
  • استاندارد: AASHTO T283, AASHTO T209, ASTM D2041, EN 12697-5, EN 13108

پيكنومتر خلأ با ظرفيت 10lit جهت تعيين سريع ميزان حجم آسفالت، دانسیته ظاهری سنگدانه ، ماكزيمم چگالی مخلوط هاي قير نامتراکم جاده و درصد حفره هاي هوا درمخلوط هاي متراكم، طبق استاندارد ASTM ,EN،

ساخت كمپاني Matest ايتاليا