بتن

جستجوی تجهیزات

دستگاه Pull Off

Additional Info

  • مدل: James Bond Test ™ MK III
  • استاندارد: ISO 4624, EN 1015-12, EN 1348, BS 188, ASTM C1583, ASTM D4541, ACI 503-30, DIN 1048, ASTM D 7234

دستگاه Pull Off

جهت تست مقاومت کششی پوشش ها در بتن، آسفالت، کاشی و سایر مواد پوششی با استفاده از تنش مستقیم
دارای سطح قابل تنظیم برای کشش های افقی و عمودی

Gauge Specifications

Range

Increments

Maximum Load Indicator

Mechanical Dampened Movement

Diameter

0 - 5 KN / 0 - 1100 lbf

0.2 KN / 50 lbf

Yes

Yes

70 mm / 2.5"

0 - 20 KN / 0 - 4450 lbf

1.0 KN / 200 lbf

Yes

Yes

70 mm / 2.5"

.

Alignment Plate

Diameter

Horizontal and Vertical Level

Easy Thumb Screw Adjustment Knobs

150 mm / 6"

Yes

Yes

.

Bond Test Puller Assembly

Diameter

Height

Maximum Load

60 mm / 2.5"

210mm / 8.125"

30 KN / 6675 lbf

.

Bond Test Assembly (Alignment Plate Attached to Bond Test Puller Assembly)

Height

Width

Weight

240 mm / 9.375"

3010 mm / 12.5"

5 Kg / 11 lbs.

.

James Bond Tester™ MK III in Case

Height

Width

Depth

Weight

410mm / 16"

508mm / 20"

205mm / 8"

14 Kg / 31 lbs.

ساخت کمپانی NDT James آمریکا