بتن

جستجوی تجهیزات

تعیین درصد هوای بتن

Additional Info

  • مدل: C195
  • استاندارد: UNE 7141, NF P18-353, ASTM C231 TYPE A, UNI 6395 ,BS 1881:106, EN 12350-7

دستگاه تعیین درصد هوای بتن «تيپ« A با ظرفيت 5lit ، محدوده ميزان هوا 0-8% ، داراي ميله كوبنده  فشارسنج و پمپ دستي، جهت ثبت مستقيم درصد هواي محصور در بتن مخلوط تازه ، طبق استانداردEN 12350-7 BS 1881/ASTM C231/UNI/UNE/NF ،

ساخت کمپانی Matest ایتالیا