بتن

جستجوی تجهیزات

جك بتن شكن برقي كامپيوتري و ديجيتال

Additional Info

  • مدل: C070N
  • استاندارد: ASTM C39, AASHTO T22, UNI 6686, NF P18-411, BS 1610, UNE 83304

جك بتن شكن برقي كامپيوتري و ديجيتال با ظرفيت 3000 KN با ماكزيمم فاصله 336mm بين دو صفحه ، پليت هاي فشاري با قطر 287mm ، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 55mm ،داراي سيستم سایبرپلاس دیجیتال با سه كانال جهت محاسبه ، نمايش ، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر ، جهت آزمايش نمونه هاي استوانه اي بتن با حداكثر ابعاد 160×320 mmو نمونه هاي مكعبي بتن با حداكثر ابعاد 200 mm ، طبق استاندارد AASHTO T 22 ,ASTMC 39 ,BS 1610 UNI 6686

ساخت كمپاني Matest ايتاليا