بتن

جستجوی تجهیزات

جك بتن شكن برقي كامپيوتري و ديجيتال

Additional Info

  • مدل: C086-02N
  • استاندارد: BS 1610, UNI 6686, NF P18-411, ASTM C39, AASHTO T22, UNE 83304

جك بتن شكن برقي كامپيوتري و ديجيتال با ظرفيت 5000 KN با ماكزيمم فاصله 530mm بين دوصفحه ، پليت هاي فشاري با ابعاد 310×310mm ، دقت كاليبراسيون درجه 1.0 و ماكزيمم حركت تقريبي كوبه 60mm ، داراي سيستم سيبرترونيك دیجیتال با سه كانال جهت محاسبه ، نمايش ، پردازش و ثبت نتايج آزمايش به صورت اتوماتيك و قابليت اتصال به كامپيوتر و پرينتر ، جهت آزمايش نمونه هاي استوا نه اي بتن با حداكثر ابعاد 250×500 mm (قطر) ونمونه هاي بتن مكعبي با حداكثر ابعاد 300 mm ،

ساخت كمپاني Matest ايتاليا