تجهیزات عمومی

جستجوی تجهیزات

دارای صفحه نمایش LCD به همراه backlight ، توانایی اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجی RS232 211 میلیمتر، دارای قابلیت های × ، دارای صفحه توزین بزرگ به ابعاد 321 توزین، قطعه شماری، بررسی وزنی، درصد وزنی، جمع بندی وزنی، توزین نمونه های متحرک، قابلیت تعیین دانسیته (در صورت خرید کیت مربوطه)، قابلیت توزین از زیر (ارشمیدس)، دارای پایه و حباب جهت تنظیم سطح، دارای 8 واحد وزنی مختلف، دارایروکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL ایتالیا

دارای صفحه نمایش LCD به همراه backlight، توانایی اتصال به کامپیوتر و پرینتراز طریق خروجیRS232 ، دارای صفحه توزین بزرگ به ابعاد 320*210 میلیمتر، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، بررسی وزنی، درصدوزنی، جمع بندی وزنی، توزین نمونه های متحرک، قابلیت تعیین دانسیته  )درصورت خرید کیت مربوطه(، قابلیت توزین از زیر )ارشمیدس(، دارای پایه و حباب جهت تنظیم سطح، دارای 8 واحد وزنی مختلف، دارای روکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL‌ایتالیا
دارای سیستم کالیبراسیون داخلی )بدون نیازبه وزنه (بصورت کاملا اتوماتیک، دارای تکنولوژی جدید توزین(Magnetic load cell) ،دارای صفحه نمایشLCD به همراه backlight و کنتراست قابل تنظیم، دارای محفظه شیشه ای بزرگ، توانایی اتصال به کامپیوترو پرینترازطریق خروجیRS232 ، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، جمع بندی وزنی،تنظیم حدآستانه بالا و پایین، نمایش درصد وزنی، توزین نمونه های متحرک، تعیین دانسیته )درصورت خرید کیت مربوطه( ، دارای 7 واحدمختلف وزنی، دارای روکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL ایتالیا 

دارای سیستم کالیبراسیون داخلی)بدون نیازبه وزنه(بصورت کاملا اتوماتیک، دارای تکنولوژی جدید توزین(Magnetic load cell) ، دارای صفحه نمایشLCD به همراهbacklight  و کنتراست قابل تنظیم، دارای محفظه شیشه ای بزرگ، توانایی اتصال به کامپیوتر وپرینترازطریق خروجیRS232 ، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، جمع بندی وزنی، تنظیم حد آستانه بالا و پایین، نمایش درصد وزنی، توزین نمونه های متحرک، تعیین صفحه نمایش دانسیته)درصورت خرید کیت مربوطه(، دارای 7 واحدمختلف وزنی، دارای روکش محافظ، ساخت کمپانی BEL ایتالیا

دارای سیستم کالیبراسیون داخلی)بدون نیازبه وزنه(بصورت کاملا اتوماتیک، دارای تکنولوژی جدید توزین(Magnetic load cell) ، دارای صحت آخرین رقم اندازه گیری شده(M) ، دارای صفحه نمایش گرافیکی به همراه backlight و کنتراست قابل تنظیم، دارای محفظه شیشه ای بزرگ، توانایی اتصال به کامپیوتر و پرینترازطریق خروجیRS232 ، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، جمع بندی وزنی، تنظیم حدآستانه بالاوپایین،  نمایش درصدوزنی، توزین نمونه های متحرک، قابلیت فرمولبندی، تعیین دانسیته)درصورت خریدکیت مربوطه(،قابلیت ذخیره اطلاعات بااستانداردGLP ، دارای 11واحد مختلف وزنی، نمایش تاریخ وزمان، چندزبانه، دارای روکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL ایتالیا