تجهیزات عمومی

جستجوی تجهیزات

دارای سیستم کالیبراسیون داخلی )بدون نیازبه وزنه (بصورت کاملا اتوماتیک، دارای تکنولوژی جدید توزین(Magnetic load cell) ،دارای صفحه نمایشLCD به همراه backlight و کنتراست قابل تنظیم، دارای محفظه شیشه ای بزرگ، توانایی اتصال به کامپیوترو پرینترازطریق خروجیRS232 ، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، جمع بندی وزنی،تنظیم حدآستانه بالا و پایین، نمایش درصد وزنی، توزین نمونه های متحرک، تعیین دانسیته )درصورت خرید کیت مربوطه( ، دارای 7 واحدمختلف وزنی، دارای روکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL ایتالیا 

دارای سیستم کالیبراسیون داخلی)بدون نیازبه وزنه( بصورت کاملا اتوماتیک، دارای تکنولوژی جدید توزین(Magnetic load cell) ، دارای صفحه نمایش گرافیکی به همراه backlight  و کنتراست قابل نظیم، دارای محفظه شیشه ای بزرگ، توانایی اتصال به کامپیوتر و پرینتر ازطریق خروجیRS232 ، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، جمع بندی وزنی،  تنظیم  حد آستانه بالا و پایین، نمایش درصدوزنی، توزین نمونه های متحرک،  قابلیت فرمولبندی، تعیین دانسیته)درصورتخریدکیتمربوطه(، قابلیت ذخیره اطلاعات بااستانداردGLP ، دارای 11 واحد مختلف وزنی، نمایش تاریخ وزمان، چندزبانه، دارای روکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL ایتالیا

دارای سیستم کالیبراسیون داخلی)بدون نیازبه وزنه(بصورت کاملا اتوماتیک، دارای تکنولوژی جدید توزین(Magnetic load cell) ، دارای صحت آخرین رقم اندازه گیری شده(M) ، دارای صفحه نمایش گرافیکی به همراه backlight و کنتراست قابل تنظیم، دارای محفظه شیشه ای بزرگ، توانایی اتصال به کامپیوتر و پرینترازطریق خروجیRS232 ، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، جمع بندی وزنی، تنظیم حدآستانه بالاوپایین،  نمایش درصدوزنی، توزین نمونه های متحرک، قابلیت فرمولبندی، تعیین دانسیته)درصورت خریدکیت مربوطه(،قابلیت ذخیره اطلاعات بااستانداردGLP ، دارای 11واحد مختلف وزنی، نمایش تاریخ وزمان، چندزبانه، دارای روکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL ایتالیا

دارای سیستم کالیبراسیون داخلی)بدون نیازبه وزنه )بصورت کاملا اتوماتیک، دارای تکنولوژی جدید توزین(Magnetic load cell) ، دارای صفحه نمایش گرافیکی به همراهbacklight و کنتراست قابل تنظیم، دارای محفظه شیشه ای بزرگ،توانایی اتصال به کامپیوتروپرینترازطریق خروجیRS232 ، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، جمع بندی وزنی، تنظیم حد آستانه بالا و پایین، نمایش درصد وزنی، توزین نمونه های متحرک، قابلیت فرمولبندی، تعیین دانسیته )درصورت خرید کیت مربوطه) قابلیت ذخیره اطلاعات بااستانداردGLP ،دارای 11 واحد مختلف وزنی، نمایش تاریخ وزمان،چندزبانه، دارای روکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL ایتالیا