تجهیزات عمومی

جستجوی تجهیزات

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 711

لیست ترمومترهای ASTM

ردیف

مدل

مشخصات

رنج دمایی

1

ترمومتر جیوه ای 1C

طبق استاندارد ASTM، طول 317mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°-20...+150))

2

ترمومتر جیوه ای 2C

طبق استاندارد ASTM، طول 385mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C° -5…+300))

3

ترمومتر جیوه ای 3C

طبق استاندارد ASTM، طول 410mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C° -5...+400))

4

ترمومتر جیوه ای 5C

طبق استاندارد ASTM، طول 225mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°-38...+ 50))

5

ترمومتر الکلی 6C

طبق استاندارد ASTM، طول 225mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°-80...+20))

6

ترمومتر جیوه ای 7C

طبق استاندارد ASTM، طول 380mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°-2...+300))

7

ترمومتر جیوه ای 8C

طبق استاندارد ASTM، طول 380mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°-2...+400))

8

ترمومتر جیوه ای 9C

طبق استاندارد ASTM، طول 285mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

C°-5...+110))

9

ترمومتر جیوه ای 10C

طبق استاندارد ASTM، طول 285mm ، درجه بندی 2 درجه ، پشت زرد

C°+90...+370))

10

ترمومتر جیوه ای 11C

طبق استاندارد ASTM، طول 305mm ، درجه بندی 2 درجه ، پشت زرد

C°-6...+400))

11

ترمومتر جیوه ای 12C

طبق استاندارد ASTM، طول 420mm ، درجه بندی  0.2درجه ، پشت زرد

C°-20...+102))

12

ترمومتر جیوه ای 13C

طبق استاندارد ASTM، طول 150mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

C°+155...+170))

13

ترمومتر جیوه ای 14C

طبق استاندارد ASTM، طول 370mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+38...+82))

14

ترمومتر جیوه ای 15C

طبق استاندارد ASTM، طول 390mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°-2...+80))

15

ترمومتر جیوه ای 16C

طبق استاندارد ASTM، طول 390mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

C°+30...+200))

16

ترمومتر جیوه ای 17C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+19...+27))

17

ترمومتر جیوه ای 18C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+34...+42))

18

ترمومتر جیوه ای 19C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+49...+57))

19

ترمومتر جیوه ای 20C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+57...+65))

20

ترمومتر جیوه ای 21C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+79...+87))

21

ترمومتر جیوه ای 22C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+90...+103))

22

ترمومتر جیوه ای 23C

طبق استاندارد ASTM، طول 207mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°+18...+28))

23

ترمومتر جیوه ای 24C

طبق استاندارد ASTM، طول 232mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°+39...+54))

24

ترمومتر جیوه ای 25C

طبق استاندارد ASTM، طول 207mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°+95...+105))

25

ترمومتر جیوه ای 28C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+36.6...+39.4))

26

ترمومتر جیوه ای 36C

طبق استاندارد ASTM، طول 400mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°-2...+68))

27

ترمومتر جیوه ای 37C

طبق استاندارد ASTM، طول 390mm ، درجه بندی 0.2 درجه ، پشت زرد

C°-2...+52))

28

ترمومتر جیوه ای 44C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+18.6...+21.4))

29

ترمومتر جیوه ای 45C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+23.6...+26.4))

30

ترمومتر جیوه ای 47C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+58.6...+61.4))

31

ترمومتر جیوه ای 50C

طبق استاندارد ASTM، طول 463mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+12.2...+38.3))

32

ترمومتر جیوه ای 54C

طبق استاندارد ASTM، طول 305mm ، درجه بندی  0.2درجه ، پشت زرد

C°+20...+100.6))

33

ترمومتر جیوه ای 60C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C° +77…+260))

34

ترمومتر جیوه ای 62C

طبق استاندارد ASTM، طول 374mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C° -38...+2))

35

ترمومتر جیوه ای 63C

طبق استاندارد ASTM، طول 374mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°-8...+ 32))

36

ترمومتر جیوه ای 64C

طبق استاندارد ASTM، طول 374mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+25...+55))

37

ترمومتر جیوه ای 88C

طبق استاندارد ASTM، طول 287mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

C°+10...+200))

38

ترمومتر جیوه ای 90C

طبق استاندارد ASTM، طول 374mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°0...+30))

39

ترمومتر جیوه ای 93C

طبق استاندارد ASTM، طول 365mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+60...+90))

40

ترمومتر جیوه ای 96C

طبق استاندارد ASTM، طول 365mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+120...+150))

41

ترمومتر جیوه ای101C

طبق استاندارد ASTM، طول 365mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

C°+195...+305))

42

ترمومتر جیوه ای104C

طبق استاندارد ASTM، طول 390mm ، درجه

 بندی  0.2درجه ، پشت زرد

C°+173...+227))

43

ترمومتر جیوه ای110C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+133.6...+136.4))

44

ترمومترالکلی 114C

طبق استاندارد ASTM، طول 295mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

C°-80...+20))

45

ترمومتر جیوه ای120C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+38.6...+41.4))

46

ترمومتر جیوه ای121C

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 0.05 درجه ، پشت زرد

C°+98.6...+101.4))

47

ترمومتر جیوه ای133C

طبق استاندارد ASTM، طول 270mm ، درجه بندی 0.1 درجه ، پشت زرد

C°+19...+27))

F° فارنهایت

48

ترمومتر جیوه ای  1 F

طبق استاندارد ASTM، طول 317mm ، درجه بندی  2درجه ، پشت زرد

F°0...+302))

49

ترمومتر جیوه ای 2 F

طبق استاندارد ASTM، طول 385mm ، درجه بندی 2 درجه ، پشت زرد

F°+20...+580))

50

ترمومتر جیوه ای 5 F

طبق استاندارد ASTM، طول 225mm ، درجه بندی 2 درجه ، پشت زرد

F°+36...+120))

51

ترمومتر الکلی 6 F

طبق استاندارد ASTM، طول 225mm ، درجه بندی 2 درجه ، پشت زرد

F°-112...+70))

52

ترمومتر جیوه ای 8 F

طبق استاندارد ASTM، طول 380mm ، درجه بندی  2درجه ، پشت زرد

F°+30...+760))

53

ترمومتر جیوه ای 9 F

طبق استاندارد ASTM، طول 285mm ، درجه بندی  1درجه ، پشت زرد

F°+20...+230))

54

ترمومتر جیوه ای 10 F

طبق استاندارد ASTM، طول 285mm ، درجه بندی 5 درجه ، پشت زرد

F°+200...+700))

55

ترمومتر جیوه ای 12 F

طبق استاندارد ASTM، طول 415mm ، درجه بندی 0. 5 درجه ، پشت زرد

F°-5...+215))

56

ترمومتر جیوه ای 58 F

طبق استاندارد ASTM، طول 300mm ، درجه بندی 1 درجه ، پشت زرد

F°-30...+120))

57

ترمومتر جیوه ای 99 F

طبق استاندارد ASTM، طول 299mm ، درجه بندی 0.5 درجه ، پشت زرد

F°-58...+41))

با محدوده دمای -30°c ~ +50°c

ترمومتر عقربه ای فلزی

ارديبهشت 10th, 1396

جهت اندازه گیری دمای بتن تازه مخلوط شده و مخلوطهای قیری با محدوده - 40~+40°c ، دقت1°c با قطر عقربه 50mm ، طول پراب 250mm

جهت اندازه گيري دماي سطح بدون تماس با آن. با محدوده - 50~+750°c،‌ رزولوشن   0.1ºcتا 200ºc . باطري 9 ولت

محکم و قابل حمل همراه با سنسور از نوعk برای اندازه گیری دماهای بالا،مجهز به کیبورد غشایی وحافظه نگهداری حداقل/حداکثر دماهای اندازه گیری شده در دوره آزمایش ، با دو محدوده دماي -50~+200°C و-200~+1350°C، قابل کار با باتری


ترمومتر دیجیتال

ارديبهشت 10th, 1396

دارای پراب کنترل از راه دور و کابل ۱ متری برای اندازه گیری دمای مایعات، مواد نیه جامد، مواد دارای دانه های ریز و هوا

با محدوده دمای -50~ + 150°c ، رزولوشن 0.1°c ،دارای پراب با قطر 3mmو طول 160mm 


ترمومتر دیجیتال

ارديبهشت 10th, 1396

دارای پراب فولادی ضد زنگ برای اندازه گیری دمای مایعات، مواد نیه جامد، مواد دارای دانه های ریز و هوا در سه مدل:

- با محدوده دمای -50 ~ +150°c ، رزولوشن 0.1°c ،دارای پراب باقطر3mm و طول 105mm

- با محدوده دمای -50 ~ +220°c ، رزولوشن 0.1°c، دارای پراب با قطر 5mmو طول 125mm

- با محدوده دمای -40~ + 550°c ، رزولوشن 1°c ،دارای پراب با قطر 3mmو طول 130mm ،


دماسنج 17C

ارديبهشت 11th, 1395

دماسنج 17C

دماسنج 16C

فروردين 28th, 1395

ترمومتر 16C