خاک

جستجوی تجهیزات

پنترومتر عقربه ای جیبی

Additional Info

  • مدل: S065
  • استاندارد: ASTM D2573-94

پنترومتر عقربه ای جیبی جهت طبقه بندی خاک چسبنده براساس سفتی، مقاومت برشی و مقاومت فشاری تقریبی تک محوری، بامحدوده kgf/cm2 6-0،طبق استاندارد ASTM D2573-94 ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا