خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه تحکیم خاک

Additional Info

  • مدل: S260
  • استاندارد: UNE 103-602, UNE 103-601, UNE 103-405, NF P094 091, NF P94 090-1, AASHTO T216, ASTM D4546, ASTM D3877, ASTM D2435, BS 1377:5

دستگاه تحکیم خاک

جهت تعیین ویژگی نشست نمونه خاک در طول یک دوره زمانی معین، با حداکثر بارگذاری 170kg توسط وزنه های شکاف دار و قابلیت پذیرش سلول های تا حداکثرcm2100، با سه نسبت بار گذاری11:1,10:1,9:1،دارای میله نگهدارنده و بست قفلی،طبق استانداردAASHTO,ASTMBS ،

ساخت کمپانیMatest ایتالیا