خاک

جستجوی تجهیزات

کیت سنجش میزان سختی آب

Additional Info

  • مدل: S137
  • استاندارد: -

کیت سنجش میزان سختی آب جهت تعیین درصد منیزیم و کلسیم ، شامل معرف ، ظروف مدرج ، سرنگ ، پیپت و دستورالعمل

 ساخت کمپانی Matest ایتالیا