خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه آزمایش دانسیته به روش سندباتل باقطر100mm جهت تعیین وزن مخصوص خاک کوبیده ریزدانه درمحل ، شامل استوانه دانسیته ، سینی فلزی با حفره مرکزی و ظرف کالیبره شده (ملزومات اختياري(، طبق استاندارد BS 1377:9,1924:2 ، ساخت کمپانیMatest ایتالیا