خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین رطوبت((MCV وشکستگی گچ(CCV) جهت اندازه گیری مینیمم نیروی نسبی مورد نیاز جهت تولید خاک کاملا متراکم ونرخ خرد شدن یک نمونه گچی، قابل استفاده جهت طبقه بندی گچ ومیزان رطوبت اشباع،شامل فریم صلب، کوبه، قالب، شمارنده و ملزومات، طبق استاندارد EN13286-46/BS 1377:4، ساخت کمپانی Matest ایتالیا