خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین سطح آب با کابل 50m جهت اندازه گیری سطح آب در چاه های گمانه و هرگونه سازه زیرزمینی باز ، کار با باتری ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا