خاک

جستجوی تجهیزات

پنترومتر جیبی

ارديبهشت 24th, 1396

پنترومتر جیبی جهت تعیین سریع سفتی ، مقاومت برشی و مقاومت فشاری تقریبی تک محوری خاک ، با محدوده 0-16kgf/cm2 ، مناسب جهت خاکهای کوبیده ، طبق استاندارد ASTM D2573-94 ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا