سیمان

جستجوی تجهیزات

دستگاه الکترونیک و اتوماتیک نفوذپذیری ( نرمی) هوای بلین سیمان

Additional Info

  • مدل: E011 N
  • استاندارد: NF P15-442, UNE 80106, UNI 7374, BS 4359:2, AASHTO T153, ASTM C204, DIN 1164, EN 196-6

دستگاه الکترونیک و اتوماتيك نفوذپذیری(نرمی)هوای بلينسيمان شامل دیوار مسطح با مانومتر ومحفظه اندازه گيري 3 بخشي ، ترمومتر ديجيتالي ،روغن ، قيف ، فیلترکاغذی ، برس و كابل برق، جهت تعیین نرمی سیمان، طبق استاندارد EN 196-6,AASHTO,ASTM ،

ساخت كمپاني Matest ايتاليا