نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

دستگاه تقطیردر خلا نیمه اتوماتیک

Additional Info

  • مدل: vdist classic
  • استاندارد: ASTM D1160, ISO 6616, DIN 51567 , ISIRI 8908

محدوده دمایی آزمایش: ۴۰۰ درجه سانتی گراد

اندازه گیری دما و فشار از ۱ تا ۵۰ میلی متر جیوه

شناسایی نمونه

ذخیره و پرینت دما، حجم، فشار و AET

تعیین نرج جریان

گاززدایی نیتروژن در انتهای آزمایش یا توسط دکمه در موارد آتش سوزی

ساخت کمپانی Normalab فرانسه