نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

ست آزمایشگاهی 2M7

Additional Info

  • مدل: 2M7

جهت انجام آزمایش بر روی تمامی سوخت ها بیرون از محیط آزمایشگاهی که امکان اندازه گیری ۱۹ پارامتر اصلی سوخت مورد آزمایش را فراهم میکند. شامل اکتان سنج  SX-100M, SX-100K, SX-200 , SX-300