فولاد

جستجوی تجهیزات

سختی سنج برینل،راکول،ویکر آنالوگ

Additional Info

  • مدل: NOVOTEST TB-BRV
  • استاندارد: -

سختی سنج برینل،راکول،ویکر آنالوگ

جهت اندازه گیری سختی فلزات آهنی و غیر آهنی و آلیاژهای سخت

دارای توپ فولادی با آلیاژ سخت با ابعاد ۵، 2/5 و 1/5875 میلی متری،‌ میکروسکپ اندازه گیری، میز بزرگ،متوسط و Vشکل و کیت روشنایی داخلی و بیرونی

ساخت کمپانیNOVOTEST اوکراین