فولاد

جستجوی تجهیزات

سختی سنج برینل،راکول،ویکر آنالوگ

جهت اندازه گیری سختی فلزات آهنی و غیر آهنی و آلیاژهای سخت

دارای توپ فولادی با آلیاژ سخت با ابعاد ۵، 2/5 و 1/5875 میلی متری،‌ میکروسکپ اندازه گیری، میز بزرگ،متوسط و Vشکل و کیت روشنایی داخلی و بیرونی

ساخت کمپانیNOVOTEST اوکراین

سختی سنج برینل،راکول،ویکر آنالوگ

جهت اندازه گیری سختی فلزات آهنی و غیر آهنی و آلیاژهای سخت و فلزات نرم با صفحه لمسی و دیجیتالی

دارای توپ فولادی با آلیاژ سخت با ابعاد ۵، 2/۵ و 1/۵۸۷۵ میلی متری،‌ میکروسکپ اندازه گیری، میز بزرگ،متوسط و Vشکل و کیت روشنایی داخلی و بیرونی

ساخت کمپانیNOVOTEST اوکراین

سختی سنج برینل دیجیتال

جهت اندازه گیری مقدار سختی در فلزات غیر آهنی، آلیاژها، بتن و ...

دارای ست میکروسکپ های اندازه گیری، گوی آلیاژ سخت 2/۵،‌ ۵/۵ و ۱۰ میلی متری، ۳ عدد بلوک کالیبره شده با سختی متفاوت، میز تست بزگ،‌متوسط و Vشکل

ساخت کمپانی NOVOTEST اکراین