مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

چکش اشمیت راک

Additional Info

  • مدل: RockSchmidt
  • استاندارد: ASTM D 5873 (Rock)

چکش اشمیت راک

RockSchmidt مدلی برگرفته از SilverSchmidt است که به طور خاص برای برنامه های کاربردی سنگ مانند اتصالات UCS یا برای پیش بینی میزان نفوذ در سنگ بکار می رود.

Impact Energy 2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)

                           0 to 150 MPa Unconfined (or Uniaxial) Compressive Strength (UCS)

ساخت کمپانی Proceq سوئیس