مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

ست آزمایش برش مستقیم سنگ

Additional Info

  • مدل: A 129
  • استاندارد: ASTM D5607*, ISRM

ست آزمایش برش مستقیم سنگ

جهت تعيين مقاومت  و پايداري تراشه سنگ با ماكزيمم اندازه115×125mm يا مغزه هاي سنگي با ماكزيمم قطر 102mm، داراي دوبازو افقي جهت برش از دو جهت ، كوبه بارگذاري قائم، دوگيج بارگذاری لوله اي بوردون با قطر 150mm ، تقسيم بندي كاليبره شده50KN×1KN ،پمپ هاي دستي با گيرهاتصال هيدروليكي و گيج عقربه اي 25× 0.01mm طبق استاندارد ISRMD5607ASTM

ساخت كمپاني Matest ايتاليا