مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

دستگاه برش

Additional Info

  • مدل: A127
  • استاندارد: -

دستگاه برش

شامل تيغه با قطر200mm جهت مغزه هاي با قطر حداکثر 60mm ،داراي سيستم خنك كننده، ست تيغه ها،گيره دقيق و نگه دارنده نمونه ، جهت برش سرد نمونه هاي سنگي يا فلزي طبق مشخصات فلز نگاري

ساخت كمپاني Matest ايتاليا