مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

پايه نگهدارنده سنگ

Additional Info

  • مدل: A121
  • استاندارد: ASTM D5873

پايه نگهدارندهسنگ

جهت قرار دادن نمونه هاي هسته سنگيEX بهNX در حين آزمايش

ساخت كمپاني Matest ايتاليا