مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

سندان کالیبراسیون

Additional Info

  • مدل: C390
  • استاندارد: ASTM C805 EN 12504:2 ASTM D5873

سندان کالیبراسیون

جهت تاييد كاليبراسيون چكش هاي آزمايش بتن

ابعاد 150× 230mm

ساخت كمپاني Matest ايتاليا