مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

دستگاه آزمايش انحراف

Additional Info

  • مدل: A122-10
  • استاندارد: -

دستگاه آزمايش انحراف

جهت اندازه گيري ضريب زبري يك نمونه يا درز سنگي و نيز آزمايش حدرواني ممكن در تركيب های قيري ، با زاويه شيب 0-50ºC و ماكزيمم قطر نمونه 100mm

ساخت كمپاني Matest ايتاليا