مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

سیستم ایجاد فشار ثابت روغن/ آب

Additional Info

  • مدل: A144

سیستم ایجاد فشار ثابت روغن/ آب با ظرفیت0-3500kPa ، جهت ایجاد فشار ثابت، شامل پمپ برقی هیدرولیکی، مخزن قابل تعویض روغن/ آب، پیستون/ فنر، شیر، روغن با وسیکوزیته بالا، دارای گیج آزمایش فشار دقیق با محدوده 0-3500kPa ،

ساخت کمپانیMatest ایتالیا