مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

دستگاه سایش سنگدانه ( Dorry سابق )

Additional Info

  • مدل: A111N
  • استاندارد: COMPARABLE TO BS 812-113, EN 1097-8

دستگاه سايش سنگدانه(Dorryسابق)جهت اندازه گيري مقاومت سنگدانه دربرابرساييدگي طبق استاندارد BS-812،EN1098/8داراي قالبهاي نمونه، صفحات تخت و سيني نمونه،

ساخت كمپاني Matest ايتاليا