مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

پولیش شتابدار

Additional Info

  • مدل: A128N
  • استاندارد: CNR N.105, NF P18-575, BS 812:114, EN 1343, EN 1097-8 ,EN 1342, EN 1341

دستگاه پوليش شتابدار جهت اندازه گيري مقاومت سنگدانه راه (جاده)در برابر سايش لاستيك وسايل نقليه وارائه روشي براي آماده سازي نمونه هاي سنگي پوليش شده جهت استفاده با دستگاه آزمايش مقاومت لغزشي درآزمايشگاه ،داراي چهار قالب طبقاستانداردEN 1097-8 , BS 812:114

ساخت كمپاني Matest ايتاليا