مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

کیت سختی سنج ( موهس )

Additional Info

  • مدل: A115
  • استاندارد: EN 101

كيت سختي سنج "موهس" شامل يك جعبه با 9 ماده با مقياس سختي موهس جهت تعيين سختي سطح مصالح

ساخت كمپاني Matest ايتاليا