مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

شيكر الک با سیستم الكترومغناطيسي با قابليت نگهداري 10الك با قطرهاي”-12” 8 200-250-300-315mm جهت انجام آزمايش دانه بندي دقيق درمصالح ريزدانه همراه با صفحه كنترل ديجيتالي با قابليت تنظيم شدت لرزه، تايمر0-999 دقيقه اي، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

شيكر الک با سیستم الكترومغناطيسي با قابليت نگهداري 10الك با قطر200mm و “ 8 جهت انجام آزمايش دانه بندي دقيق در مصالح ريزدانه همراه باصفحه كنترل ديجيتالي با قابلیت تنظیم شدت لرزه و تایمر0-999 دقیقه ای ،ساخت کمپانیMatest ایتالیا