خاک

جستجوی تجهیزات

کیت سنجش درجه اسیدی آب

Additional Info

  • مدل: S135
  • استاندارد: -

کیت سنجش درجه اسیدی آب جهت تعیین میزان خورندگی آب شامل ظروف مدرج ، معرف ، سرنگ،پیپت و دستورالعمل

ساخت کمپانی Matest ایتالیا