اخبار

ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

۳ تا ۶ دی ماه ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی تهران
سالن های خلیج فارس و میلاد