خاک

جستجوی تجهیزات

نمونه گیر خاک سطحی

Additional Info

  • مدل: S084 KIT
  • استاندارد: ASTM D2937

نمونه گیر خاک سطحی شامل تیوپ نمونه گیری با قطر داخلی 73mm و طول 66mm و چکش 5kg ، جهت نمونه گیری از خاک ریز کوبیده و ارزیابی دانسیته نمونه های متراکم ، طبق استاندارد ASTM 2937 ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا