خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه رطوبت سنج خاک

Additional Info

  • مدل: Aquaprobe
  • استاندارد: -

دستگاه رطوبت سنج خاک

جهت تعیین دقیق و لحظه ای رطوبت در انواع مختلف خاک

Measurement Range

0 - 15% by Dry Weight

Frequency:

50 Mhz

Power:

2 AA Batteries

Display:

4 x 16 Char. Trans - reflective

Data Link:

USB

Weight:

1.8 kg

ساخت کمپانی NDTآمریکا