خاک

جستجوی تجهیزات

شیکر برقی ارزش ماسه ای

Additional Info

  • مدل: S161
  • استاندارد: AASHTO T176, ASTM D2419, UNE 83131, CNR N. 27, NF XP18-598, EN 933-8, UNI 8520-15

شیکر برقی ارزش ماسه ای جهت ایجاد لرزش یکنواخت