فولاد

جستجوی تجهیزات

فولاد

فولاد

 

در این بخش طیف وسیعی از تجهیزات آزمایشگاهی فولاد و تست میلگرد وهمچنین تجهیزات غیر مخرب پرتابل همچون دستگاه یونیورسال کشش میلگرد، دستگاه های سختی سنج پرتابل و آزمایشگاهی، دستگاه آزمایش خمش سرد، ضربه چارپی و ... قرار دارد.